Rony Plesl / MY FLESH - www.ronyplesl.com

Fotografie pro výstavu a publikaci Ronyho Plesla - MY FLESH.

CZ / BoysPlayNice o studiovém editoriálu

Při fotografování objektů Ronyho Plesla se obracíme k fotografickému médiu a vytváříme editorial, který analyzuje a využívá (nejen) historické přístupy a klišé objevující se ve fotografii skla. Citujeme vizualitu užité tvorby Josefa Sudka a Ladislava Sutnara. 

Epickými výjevy před kýčovitou krajinou odkazujeme na manýry montáže a vytváření vykonstruovaných realit v období socialistického realismu, ale i v reklamní praxi dnes. Ve fotografiích se dotýkáme často nadužívaných laciných fotografických metod a nekonečné touhy po technické dokonalosti.S nadšením citujeme typologický přístup manželů Becherových a s menším nadšením si uvědomuje-me nadužívání tohoto principu ve svém vlastním myšlení...
 
Retrospektiva Ronyho Plesla (i fotografie) ukazuje umělecké plastiky, ale i objekty pro běžné každodenní užívání. Rony Plesl sám vyzařuje zkušenost, moudrost, ale zároveň neskutečnou mladost a energii. Tato retrospektiva je ušlechtilým řecko-římským zápasem. Ve zobrazení objektů právě na pozadí klidného souboje, v tomto případě souboje o relevanci samotného zobrazení, shledáváme tu správnou vizuální paralelu k Ronyho tvorbě.

 

ENG / BoysPlayNice on the Studio Editorial  

When taking pictures of Rony Plesl’s works, we have turned to the medium of photography and created an editorial analysing and using (not only) historical approaches and clichés appearing in photography of glass. We cite the visual qualities of the works of applied arts by Josef Sudek and Ladislav Sutnar. 

Through epic compositions and kitsch landscapes in the background, we refer to the mannerisms of montage and creation of fabricated realties not only in the era of Socialist realism, but also in the current advertising practice. Our photographs touch upon often overused tawdry photography techniques as well as infinite desire for technical perfection. We eagerly cite the typological approach of the Becher photography school and less eagerly, we realise that this principle is overused even in our own thoughts...

Rony Plesl’s retrospective (as well as the photographs) displays both art sculptures and items of everyday use. Rony Plesl himself shows experience and wisdom, but simultaneously also incredible spirit of youth and energy. The present retrospective reminds of noble Greco-Roman wrestling. Indeed, in depicting his work against the background of a decent fight, in this case a fight for relevance of the depiction itself, we perceive the accurate visual parallel to Rony’s work. 

 

 

Credits - Catalogue Rony Plesl / MY FLESH:

Texts © Rony Plesl, Adam Štěch, Jakub Skokan, Martin Tůma, 2016
Translation © Alžběta Soperová, 2016
Graphic design © Matěj Činčera, Jan Kloss (OKOLO), 2016
Photography for the exhibition and catalog © Jakub Skokan, Martin Tůma (BoysPlayNice), 2016 & © Matěj Činčera, Jan Kloss (OKOLO), 2016
Archive photographies: Patrik Borecký and Tomáš Brabec, Kristýna Hrabětová, Jiří Jiroutek, Jaroslav Kvíz, Jiří Jiroutek, Anna Pleslová 
© Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, 2016
ISBN 978-80-87989-18-0